Policy för hantering av personuppgifter

Föreningen Littfest (org. nr 802453-9580) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Med den nya lagen skärps kraven på hur vi som organisation hanterar registrerade personuppgifter. Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet.

Vad räknas som personuppgifter?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bl. a följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, filmer etc.

Vårt syfte med att hantera personuppgifter
Föreningen Littfests syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och våra uppdrag.

Personuppgifter kan användas för att ta fram statistik avseende exempelvis besöks-, medlems-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Informationen anonymiseras snarast efter det att materialet sammanställts.

Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, medlemmar, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för enkätundersökningar, inbjudningar till arrangemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina ärenden.

De personuppgifter som Föreningen Littfest behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av medlemskap, biljettköp, bokning av medverkan under festivalen eller annan kontakt.

Föreningen Littfest behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Personuppgifter lämnade vid biljettköp
När du köper biljett till Littfest via Billetto.se samtycker du till att Föreningen Littfest insamlar de personuppgifter som efterfrågas vid köpet, och att vi vid behov kontaktar dig med information om det arrangemang biljettköpet rör. Dina personuppgifter används endast för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Detta kan exempelvis handla om att vara behjälplig i kundtjänstärenden. Vill du köpa biljett till Littfest helt utan att lämna några personuppgifter till oss kan du göra det över disk hos våra återförsäljare i Umeå.

I samband med biljettköpet erbjuds du möjligheten att ta del av mer löpande information via e-post. Dessa meddelanden kan du när som helst välja att tacka nej till.

Personuppgifter lämnade i kontakt med Föreningen Littfest
Vid personlig kontakt samlar Föreningen Littfest också in eventuella personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss för att vi ska kunna lösa ditt ärende. I normala fall har vi redan den person- och kontaktinformation som vi behöver.

Personuppgifter kopplade till förtroendevalda
För förtroendevalda samlar vi in uppgifter om namn, telefonnummer och mailadress. I vissa fall även personnummer, då detta krävs av exempelvis bank (t.ex. firmatecknare, kassör). Dessutom tillkommer de eventuella personuppgifter som du i övrigt delger Föreningen Littfest som en del av uppdraget.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Föreningen Littfest behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och de eventuella rättsliga krav som omgärdar åtagandet.

Efter upphört medlemskap behåller vi uppgifterna som längst 14 månader. Det för möjliggöra hantering av ev. medlemskapsfrågor som kan dyka upp i efterhand.

Personuppgifter som samlats in i samband med ett medlemsärende sparas i maximalt 14 månader efter att ärendet avslutats.

Personuppgifter kopplade till ett biljettköp sparas som längst 14 månader efter ditt besök hos oss.

Personuppgifter kopplade till ett förtroendeuppdrag lagras i fyra år efter avslutat uppdrag om du inte aktivt samtycker till att vara kvar en längre tid.

Personuppgifter kopplade till medverkan under festivalen lagras olika lång tid beroende på uppgiften. Hur länge och på vilket sätt vi tillåts lagra exempelvis filmat material och fotografier blir överenskommet i avtal i samband med bokningen av medverkan.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i Föreningen Littfests register för marknadsförings-/uppföljningsändamål även efter det att Föreningen Littfest har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Uppgifter som vi hanterar kopplat till Berättigat intresse sparar vi normalt i 14 månader efter senaste kontakt. Detta innebär fall där behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftansvariges eller en tredje parts Berättigade intresse, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. I de fall vi hanterar personuppgifter med hänvisning till Berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Säkerhet
Föreningen Littfest skyddar dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Föreningen Littfest ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Delar vi dina personuppgifter med någon?
Föreningen Littfest samarbetar med ett antal leverantörer för att kunna fullgöra sitt uppdrag. I vissa fall innebär det att dina personuppgifter förekommer hos andra leverantörer.

Billetto.se - När du köper biljetter via Billetto.se lämnar du personuppgifter till Billetto som Föreningen Littfest sedan får tillgång till. Se avsnittet om biljettköp ovan. Billetto erbjuder en tjänst för dig som vill få en översikt över vilka av dina uppgifter Billetto hanterar.
Mailchimp.se - detta är den tjänst vi använder för utskick via epost. Här sparas endast epostadress och eventuellt ditt namn.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Föreningen Littfest hanterar och i vilka ändamål. De sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, det kallas ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har även rätt att kräva att Föreningen Littfest raderar dina personuppgifter från samtliga sina system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”.

Föreningen Littfest har rätt att neka din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter som kommer från andra lagar så som bokförings- och skattelagstiftning samt ett pågående medlemskap. När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna.

Kontakta Datainspektionen för frågor kring GDPR
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

Om denna policy
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 29:e augusti 2018. Föreningen Littfest kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen ska alltid ligga på vår hemsida. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Föreningen Littfest behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig.

Personuppgiftsansvarig för Föreningen Littfest är styrelseledamot Angelica Barahooi Johansson. För frågor om hur Föreningen Littfest hanterar personuppgifter, kontakta info@littfest.se