Föreningens Littfest stadgar

§ 1 – Föreningens firma

Föreningens firma är den ideella partipolitiskt och religiöst obundna kulturföreningen Littfest, med säte i Umeå, Västerbotten.

§ 2 – Ändamål

Föreningens huvudsyfte är att årligen planera, arrangera och genomföra Umeås internationella litteraturfestival Littfest. Därutöver kan föreningen också anordna andra arrangemang som syftar till att främja intresset för främst skönlitteratur.

Föreningen skall också sträva efter att introducera litteratur utgiven utanför Sverige och då främst inrikta sig mot skönlitterär bokutgivning av oberoende mindre förlag i Europa.

Föreningen skall aktivt söka samverkan med andra kulturarrangemang.

Föreningen skall i sin verksamhet sträva efter att samverka med enskilda författare, författarföreningar, bokförlag, bibliotek, kulturföreningar, bildningsförbund, skolväsendet, universitetet och alla andra som vill främja intresset för samt spridning och utgivning av främst skönlitteratur.

Föreningen skall aktivt söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet från kommunen, stiftelser, fonder och andra som vill stödja föreningens verksamhet.

§ 3 – Medlemskap

Medlem i föreningen kan den vara som vill verka för föreningens målsättning och ändamål, samt förbinder sig att följa föreningens stadgar, efter förmåga delta i föreningens arbete och betala medlemsavgiften.

Medlem har rätt att:

– erhålla kallelse till årsmötet.

– erhålla minnesanteckningar från styrelsemöten

– delta i val av förtroendeposter och själv vara valbar till dessa.

§ 4 – Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 5 – Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast före midsommar på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsens årsredovisning samt revisorernas revisionsberättelse ska vara medlemmarna tillhanda per föreningens webbplats och via e-mail senast 2 veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1-2 år.

12. Val av en revisor jämte suppleant.

13. Val av valberedning.

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

§ 5.1 – Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna till handa via föreningens webbplats och via e-mail senast 2 veckor före det extra årsmötet.

§ 6 – Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast 1 månad innan årsmötet

§ 7 – Revisorer

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Årsmötet skall också utse en revisorssuppleant. Revisorerna ska senast 2 veckor innan årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 8 – Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

§ 9 – Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs, efter votering. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig och inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 10 – Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst fem övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 11 – Styrelsens uppgifter

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare (om fler än en utses de var för sig).

Styrelsen kan för längre eller kortare tid anställa personal för att fullgöra uppgifter främst i samband med genomförandet av Littfest, vilket medför arbetsgivaransvar.

Styrelsen delegerar till ett arbetsutskott bestående av de av föreningen anställda ledamöterna att löpande sköta föreningens verksamhet, utgifter som överskrider 25 000 kronor och som inte direkt rör festivalen skall godkännas av styrelsen.

Vid behov och om minst tre styrelseledamöter begär det, kan styrelsemöte där de anställda inte är med anordnas.

§ 12 – Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två av varandra följande årsmöten (eller ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte) med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid varje möte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 13 – Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 14 – Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att hon/han har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 15 – Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten (ordinarie eller extra årsmöte) med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid varje möte.

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.